Start

Afscheid

Afscheid Haaije de Jong uit de Gemeenteraad.

Joure, 28 maart 2018.

Rede gehouden bij mijn afscheid van de gemeenteraad van De Fryske Marren

In de eerste plaats dank aan de voorzitter van de Gemeenteraad en mijn collega Sytze Holtrop voor de goede woorden die gesproken zijn. Dat had misschien wel wat bescheidener gekund.

Voorzitter graag maak ik gebruik van de gelegenheid om nog een paar woorden te spreken.

De kiezer heeft gesproken en dat betekent voor de ChristenUnie jammer genoeg een zetel verlies. Ik had mij graag nog een periode in willen zetten voor de belangen van De Fryske Marren. Maar helaas. Een gezegde op de visserij luidt:  “Geen moed vist ook “, kortom alles gaat door ook als het eens tegen zit en we achter het net vissen.

Mijn afscheid nodigt uit tot een korte terugblik op de afgelopen vier jaar. Maar schrik niet ik zal geen uitgebreide algemene beschouwingen houden, want het is voor het eerst in 16 jaar dat de hoge overheid op de tribune zit. Ik zal mij beperken tot een korte beschouwing van de positie die de gemeenteraad tot op heden heeft ingenomen in De Fryske Marren, want er is voor raadsleden die ook vertegenwoordigd waren in de raden van de voormalige gemeenten nogal wat veranderd, soms ten goede, soms ten kwade. Drie verschillende bestuursculturen kwamen bij elkaar. En toch, het is allemaal goed gekomen.

Helaas moet ik vaststellen dat de gemeenteraad de eerste bestuursperiode veel bevoegdheden afgestaan heeft aan het college en daarmee is de invloed en de bestuurskracht van het volksvertegenwoordigend bestuursorgaan verzwakt.

Iedereen die de lokale politiek gevolgd heeft zal het niet ontgaan zijn dat ik mij voortdurend tegen deze ontwikkeling verzet heb. Ik ben van mening dat de inwoners van de DFM recht hebben op een sterk volksvertegenwoordigend bestuursorgaan. De democratische staatsvorm is een kostbaar bezit waar we zuinig op moeten zijn. Democratie kost tijd en geld. Daarom zullen we er ook wat voor over moeten hebben.

In het begin van deze raadsperiode moesten we allemaal wel even aan elkaar wennen en er klonken al gauw geluiden dat het nodig was spreektijd voor de raadsleden in te voeren. Misschien heb ik daar zelf ook wel eens aanleiding toe gegeven. Ik meen dat ik later ook wel wat korter van stof geworden ben.                                                                                                Het is gelukkig niet doorgegaan want als volksvertegenwoordigers elkaar het zwijgen opleggen dan getuigd dat van minachting van de democratie en raadsleden zijn dan blijkbaar niet meer geïnteresseerd zijn elkaars meningen.

Voorzitter, de landelijke tendens is dat het vertrouwen in de politiek afneemt en terecht vragen burgers zich af hoever de invloed van hun volksvertegenwoordigend bestuursorgaan nog strekt. Kort gezegd wat schiet ik er nog mee op als ik nog naar de stembus ga? Een zorgwekkende ontwikkeling waar de overheden ook zelf schuld aan hebben. .

Het zal mij waarschijnlijk niet in dank afgenomen worden maar ik waag het er maar op. Ik zou mijzelf niet zijn als ik nu zou zwijgen. Laat ik er maar geen doekjes om winden, ook in de Fryske Marren ligt er te veel macht bij het college en de ambtenaren en daar heeft de gemeenteraad helaas zelf mee ingestemd.

De gemeenteraad is de afgelopen vier jaar op afstand komen te staan  en daarmee is een forse aanslag gepleegd op de volksvertegenwoordigende, kaderstellende, budgetterende en controlerende taak van de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente !

Voorzitter, het lijkt er op dat de gemeenteraad ook vanuit Den Haag op afstand gezet wordt. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet dreigt de gemeenteraad opnieuw bevoegdheden kwijt te raken. Kan de burger straks nog een beroep doen op de gemeenteraad?

Mijn vriend en strijdmakker Visser van NCPN zei eens gekscherend:“ At dit sa troch giet dan kin de rie aanst wol folstean mei trije kear yn it jier byelkoar te kommen: In kear mei it festellen fan de jierrekken en de kadernota, in kear mei it feststellen fan de begrutting en in kear mei it opheljen fan it krystpakket”. Myn oprop is :  Rie lit it net safier komme!

Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad in zet op een sterke positie in het duale bestel met meer bevoegdheden voor de gemeenteraad zodat onze inwoners wel weten waarvoor zij naar de stembus gaan.

Voorzitter, tot zover mijn beschouwing over de positie van de gemeenteraad De Fryske Marren die mij zo na aan het hart ligt.

Onze nieuwe gemeente De Fryske Marren staat nu vier jaar op poten en om zover te komen is er door iedereen in dit huis veel werk verzet. Daarvoor wil ik mijn grote waardering uitspreken want er is ook heel veel goed gegaan.

Tenslotte wil ik nog een woord van dank uitspreken.

Ik ben dankbaar dat God mij de gezondheid gegeven heeft zodat ik een bescheiden bijdrage heb mogen leveren aan het bestuur van De Fryske Marren. Ik wens mijn collega Sytze Holtrop, die nu als eenmansfractie verder moet, veel kracht en wijsheid toe.

Dank aan de griffie waar ik altijd een beroep op mocht doen. Ik zal het bezoek aan Heleen in het torentje missen.

Dank aan de collega raadsleden en het college van B&W voor de goede samenwerking en dat zij  mij accepteerden en verdragen hebben want de politieke meningen liepen wel eens ver uiteen en konden tot stevige discussies leidden. Maar de strijd moet in dit huis ook plaatsvinden als dat niet het geval is dan kunnen wel met één politieke partij volstaan. Voor zover ik weet zijn de onderlinge persoonlijke verhoudingen altijd goed gebleven. Ik mocht zelfs eens met wethouder Durksz mee naar het voetbal. Dat een raadslid zomaar met een wethouder op stap mag, dat is niet zomaar wat ! Maar Heerenveen verloor de wedstrijd wel.

De ambtenaren en de bodes eveneens dank voor de geboden faciliteiten om het functioneren als raadslid mogelijk te maken.

Het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad wens ik van harte Gods zegen toe Want ook de lokale overheid bestaat en regeert bij de gratie Gods.

Dank u

H. de Jong

Dhr. H. de Jong aan het woord.

Antwoorden op NDC vragen:

H. de Jong, no: 2 op de ChristenUnie kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 De Fryske Marren.

 

 

1. Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? 

Ik heb geen speciaal thema. In de campagne kan alles wat De Fryske Marren aangaat aan de orde komen.

 

2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat?

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen speelden de harmonisatie van beleid, de  bezuinigingsoperatie Zero base en de transities van het sociale domein nog een grote rol. Deze thema`s zijn nu niet of nauwelijks meer aan de orde.

 

3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand?

Ik vraag me af of er überhaupt wel een band tussen Joure, stad en de dorpen bestaat. Ik neem aan dat de vraag doelt op een band tussen het bestuurscentrum Herema State in Joure met stad en dorpen. 

Afstandvergroting tussen bestuur en burger is een logisch gevolg van schaalvergroting. Moeilijk te zeggen of er vier jaar na de fusie sprake is van groei. Daar moet aan gewerkt worden. De servicepunten in Lemmer en Balk vervullen daarin een belangrijke rol. Overigens waren er in de voormalige gemeentes ook dorpen die zich achtergesteld voelden bij de hoofdplaats, daardoor ontstonden zelfs nieuwe lokale partijen. Ik denk dat de vanuit de organisatie aangestelde dorpscoördinatoren in ieder geval een goede schakel zijn tussen Herema State, stad en dorpen. De politieke partijen hebben daar uiteraard een eigen rol in. Het raadsinitiatief om jaarlijks op dorpsbezoek te gaan hebben wij als positief ervaren. Als volksvertegenwoordiger heb ik gemerkt dat burgers uit de hele gemeente De Fryske Marren ons weten te vinden en dat dit zich niet beperkt tot de inwoners van de voormalige gemeente Lemsterland waar ik drie periodes raadslid mocht zijn.  

 

4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? 

Het functioneren van de dualisering van het gemeentebestuur laat nog wel wat te wensen over. De dualisering vraagt een sterke positionering van de gemeenteraad. Ik zou daar graag meer invulling aan willen geven maar de coalitie houd dit meestal tegen en die hebben nu eenmaal de meerderheid. De raad loopt nog te veel achter de feiten aan en maakt onvoldoende gebruik van zijn bevoegdheden. Als de raad vooraf duidelijke kaders stelt valt er achteraf of tijdens het proces ook beter te controleren. Kaderstellen doe je vooraf, niet achteraf.  Met name als het gaat om bestemmingsplanprocedures komt de raad helaas pas aan het eind van het proces aan bod. Dat is te laat ! Ook op het financiële terrein, de planning en controlecyclus,  maakt de raad niet optimaal gebruik van zijn bevoegdheden en daardoor is de invloed van de raad op de begroting drastisch beperkt. Bij de behandeling  van de financiële verordening hebben wij maar liefst 10 wijzigingsvoorstellen ingediend. We kregen steun van de meeste oppositiepartijen maar opnieuw werden onze voorstellen door de collegepartijen verworpen. Hoe kan een politieke partij nu tegen meer invloed van de gemeenteraad zijn! Onze voorstellen dienden immers geen politiek doel maar beogen een sterke positie van de gemeenteraad in het duale bestel. Daar heeft de kiezer recht op, zij schenken ons immers het vertrouwen voor een periode van vier jaar. De raad dient te functioneren als waakhond en niet als schoothondje van het college.

 

5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van uw partij voor de komende verkiezingen?

De politieke ervaring is gewaarborgd en de lijst laat verjonging zien met ambities voor het lokaal bestuur.

 

 

6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu?

Als gemeente moet je een duidelijke keus maken, inzetten op grote bedrijventerreinen en tegelijkertijd een aantrekkelijke woon en toeristisch-recreatieve gemeente willen zijn is niet verstandig. Het  evenwicht tussen economische groei en aandacht voor het milieu zal gestalte moeten krijgen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Wij zijn van mening dat grote industriële bedrijven niet in onze gemeente thuis horen. De Fryske Marren is een mooie gemeente met een grote verscheidenheid aan landschappen, daar moeten we zuinig op zijn. We moeten tevens oppassen dat we op het gebied van recreatie niet te veel van het zelfde krijgen, diversiteit is van belang. We moeten tevens voorkomen dat er zoveel toeristisch-recreatieve ontwikkelingen ontstaan dat de toerist de rust en ruimte waar men nu juist voor naar onze gemeente komt niet meer vind. Kortom we moeten de kip met de gouden eieren niet slachten.   

 

7. In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet? 

De A6 / A7 loopt als een slagader door onze gemeente en dat betekend een goede bereikbaarheid en dat beperkt de krimp. De vergrijzing speelt echter wel een rol en daardoor komt het bestaansrecht van kleine dorpsschooltjes onder druk te staan en dat baart ons zorgen. De ChristenUnie hecht er waarde aan dat de identiteit van Christelijke en Openbare scholen blijft bestaan. Behoud en versterking van de leefbaarheid in de kleine kernen is een blijvend punt van aandacht. 

 

8. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee?

Beeldvorming gaat vooraf aan beleid maken. Een goed beeld vormen van wat er speelt in de gemeente is een eerste vereiste. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad al aan het begin van het proces kaders stelt en de burger geconsulteerd wordt. Zij weten wat er in de samenleving speelt en zodoende kan er doelmatig en doeltreffend beleid worden vastgesteld.

 

9. Op welke drie thema’s hoopt uw partij behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s

Duurzaamheid, veiligheid en behoud van de leefbaarheid zullen in de toekomst een grote rol gaan spelen. Voor deze thema`s verwijs ik naar ons verkiezingsprogramma.

 

10. Waarvan denkt u over de afgelopen politieke periode: dit had echt heel anders gemoeten? (Of dat nu van door inbreng van uw eigen partij komt of door die van bijvoorbeeld het college).  

Met het beantwoorden van deze vraag loop je het gevaar om voorbij te gaan aan alles wat er wel goed gegaan is in deze eerste bestuursperiode. We moeten niet vergeten dat er deze periode enorm veel op bestuur en organisatie is afgekomen.  Laat mijn kritiek daarom gerekend worden tot opbouwende kritiek, daarom zal ik mij beperken tot “wat anders gemoeten had” bij de bestuursorganen raad en college. De raad heeft verzuimd een stevige positie in te nemen in het duale bestel en heeft teveel bevoegdheden overgedragen aan het college. Het college heeft een aantal zaken niet voortvarend opgepakt en onvoldoende daadkracht getoond waardoor een aantal slepende kwesties zijn ontstaan. Soms liet de communicatie met de burger te wensen over.

De raad controleert het college en de kiezer controleert de gemeenteraad, zo werkt onze democratie nu eenmaal.  De beoordeling van de inzet van de ChristenUnie in deze raadsperiode laat ik daarom graag aan de kiezer over.

 

11. Vind u de mens nog wel centraal staan in het gemeentelijk beleid? Gaat het niet teveel alleen maar om de financiën?

De mens staat in ons gemeentelijk beleid centraal. 

Maar de mens centraal stellen in het gemeentelijk beleid is een ruim begrip. De geschiedenis leert dat het centraal stellen van de mens per definitie nog niet betekent dat het de mens goed gaat. Welvaart is iets anders dan welzijn. De Bijbel leert ons dat de overheid het zwakke en de hulpbehoeftige dient te beschermen en het kwaad dient te beteugelen. Rechtvaardigheid en barmhartigheid is het spoor waarop de overheid zich dient te bewegen. Als een van die beide rails niet goed ligt ontspoort de overheid ter linker of ter rechterzijde. Daarbij dient de overheid de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid van de burger te respecteren zodat de mens in het maatschappelijk leven tot bloei en tot zijn recht kan komen. Dat is het uitgangspunt van de ChristenUnie. De gemeentelijke financiën moeten het echter wel mogelijk maken om de mens die centrale plaats te geven. Dat kan betekenen dat er prioriteiten gesteld moeten worden bij het vaststellen van de begroting. Programma 5 van de begroting het “Sociaal domein” bevat maar liefst 42,8 % van het begrotingstotaal. Als blijkt dat het budget van het Sociaal domein niet toereikend is om op een verantwoorde manier zorg te bieden aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen dan zal binnen de begroting een oplossing gezocht moeten worden.

 

12. U zult ongetwijfeld punten zien in uw eigen woonplaats die de aandacht van de politiek verdienen. Welke punten zijn dat volgens u en gaat u zich daar ook hard voor maken? 

De ChristenUnie probeert alle jaarvergaderingen van de plaatselijke belangen te bezoeken. Het valt op dat, in grote lijnen, in elk dorp dezelfde problematiek speelt. Dit zou je kunnen samenvatten onder de noemer leefbaarheid. Bedrijvigheid en woningbouw naar aard en schaal moet ook mogelijk zijn in de dorpen en de stad Sloten. Jeugd moet de mogelijkheid hebben in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Helaas ligt de focus nu te veel op de drie grote kernen Balk, Joure en Lemmer. Aangaande mijn eigen woonplaats wordt het nu toch echt tijd dat het college het woningbouwplannetje Oosterzee-West eens voortvarend op pakt. Dit duurt allemaal veel te lang.

 

 

 

Ledenvergadering

Ledenvergadering 11 januari 2018.

Tijdens de eerste ledenvergadering in 2018 van de Christen Unie De Fryske Marren, is dhr. Sytze Holtrop als lijsttrekker gekozen voor de Gemeente Raad Verkiezingen op 21 maart 2018.

De kandidatenlijst zoals door het bestuur voorgedragen is door de leden aangenomen. 

Tevens is het verkiezingsprogramma 2018-2022 door de leden aangenomen.

Zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma kunt vinden onder "Standpunten" sub "Kandidatenlijst" en sub "Verkiezingsprogramma".

Koninklijke onderscheiding.

 

Deze Koninklijke onderscheiding, mocht onze penningmeester mevr. Mina Wever vrijdag 24 april op het gemeentehuis van Gemeente de Friese Meren in ontvangst nemen.

Mevr. Mina Wever met alle gedecoreerden, samen met de burgemeester, uit de Gemeente De Friese Meren, op het bordes van het gemeentehuis te Joure.

Mevr. Mina Wever wordt gefeliciteerd met haar onderscheiding door dhr. Rein de Jong, bestuursvoorzitter van de Christen Unie de Fryske Marren.

Mevr. Mina Wever bedankt alle aanwezigen voor hun felicitaties en geschenken.

Jaarlijkse Ledenvergadering 16-02-2015

Tijdens de ledenvergadering zal dhr. Piet Adema

een toelichting geven op discussienota Uniefundering van het Wetenschappelijk Instituut. 

Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Kandidaten voor de provincie Friesland zijn (van links naar rechts op de foto)

Reitze Douma, Richard Klerks, Anja Haga, Ynze de Boer, Wiebo de Vries

Voor meer informatie over de kandidaten en hun standpunten kunt u hier klikken.

Eerste Kamer kandidaten 2015

Eerste kamer kandidaten zijn:

Prof.Dr. Roel Kuiper (lijsttrekker), Prof.Dr. Peter Ester, Mr. Mirjam Bikker, Drs. Herman Sietsma, Prof.Dr. Beatrice de Graaf.

Voor een uitgebreide lijst en kennismaking met de kandidaten, kunt u hier klikken.

lijsttrekker tevreden na uitslag herindelingsverkiezingen

banner+actie+met+hvnl+(nieuws)woensdag 13 november 2013 15:03 In vier gemeentes trok men woensdag naar de stembus: De Friese Meren, Leeuwarden, Heerenveen en Alphen aan de Rijn. De ChristenUnie deed in alle vier de gemeentes mee en bleef overal mooi stabiel.... lees verder

Kiesvereniging De Fryske Marren een feit

woensdag 20 februari 2013 15:15 20 februari 2013 In een gezamenlijke ledenvergadering van de kiesverenigingen Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân van de ChristenUnie hebben de leden van de kiesverenigingen besloten om ... lees verder