ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: De Fryske Marren
RSIN: 816866090
KvK-nummer:01102126

Post- en bezoekadres: Bûgel 14, 8465 RW Oudehaske

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter - Rein de Jong

Secretaris - Alex Hoksbergen

Penningmeester - Mina Wever-de Vries

Notulist/webmaster - Henny Bakker-de Lange

Lid - Jakob Folkertsma, Bote Schotanus, Bjintze Nolles.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier: 

Jaarverslag 2015 

Op 16 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Daar werden de aanwezige leden bijgepraat over lopende zaken van de raadsfractie en het bestuur. Ook was de landelijke voorzitter Piet Adema aanwezig om de voorgenomen statutenwijziging toe te lichten.

 Het bestuur heeft in 2015 in totaal 4 keer vergaderd.

In de vergaderingen kwamen als belangrijkste onderwerpen aan de orde:

  • Provinciale statenverkiezingen

Binnen onze gemeente hebben we beperkt campagne gevoerd. De uitslag van de verkiezingen is positief voor de ChristenUnie: we mochten de drie zetels in Provinciale Staten behouden.

  • Statutenwijziging

Het landelijk bestuur van de ChristenUnie heeft voorgesteld de statuten te wijzigen, waarbij de partijstructuur wordt gewijzigd (leden zijn nu lid van de landelijke partij) en waarbij de grondslag anders wordt geformuleerd, namelijk zonder directe verwijzing naar de drie formulieren van eenheid.

Het bestuur heeft de leden hierover schriftelijk geïnformeerd tijdens de jaarvergadering.

Uiteindelijk zijn de wijzigingen in de landelijke ledenvergadering van 13 juni met overgrote meerderheid aangenomen.

  • Gesprek met SGP

In 2015 is er opnieuw een gesprek geweest met het bestuur van de SGP in onze gemeente. Er zijn nog geen concrete besluiten genomen, maar van beide kanten is de intentie uitgesproken om bij de verkiezingen in 2018 met een gezamenlijke lijst te komen.

  • Gemeenteraadswerk

We zijn dankbaar dat Haaije de Jong na een periode met gezondheidsproblemen zijn werk als gemeenteraadslid weer heeft kunnen oppakken.

  • Voortgang bestuurswerk

Sinds de fusie van de kiesverenigingen in 2014 is het bestuur niet gewijzigd. Conform de statuten is er een rooster van aftreden gemaakt, waarbij telkens 2 bestuursleden aftreden.

Alex Hoksbergen, secretaris

 

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

CHRISTEN UNIE DE FRYSKE MARREN; 2015 

EXPLOITATIEREKENING 2015; 

BATEN                                             2015                                              2014 

RENTE TELESPAARREKENING  € 11,43         Rente tel.spaarrek. €  41,50 

Giften leden                                   ,, 13,50         giften leden             ,,  44,20 

Ontvangsten Hoofdkantoor         ,, 735,02          ontv. Hoofdkantoor ,, 723,83 

                                                  --------------€ 759,95                        --------------€ 809,53 

LASTEN 

Kosten advertenties                   €    0,00        Kosten advertentie  €   0,00 

Bankkosten                                 ,, 97,78        Bankkosten             ,, 56,99 

Bestuurskosten/reisk                  ,, 72,20 

Vergaderkosten                          ,, 57,61        Vergaderkosten       ,, 89,04 

Diverse Alg. kosten                    ,, 385,25 

kantoorkosten                            ,, 200,--         Diverse Alg.kosten ,, 1.143,65 

                                                 -------------€ 812,84                         --------------€ 1.289,68 

                                                                 ------------                                          ------------- 

Exploitatiesaldo                                       €  - 52,89                                          €  - 480,15 

                                                                ========                                         ========= 

Kapitaal per 31 december; 

                                                           31-12-2015                                                31-12-2014 

Saldo bankrek. 126                           €    617,62                Saldo bankrek. 126   €     681,94 

Saldo telebanksp.rek.323                 ,, 1.357,93                Saldo telebanksp.rek. ,, 1.346,50 

                                                          -------------                                                   ---------------

                                                          € 1.975,55                                                 € 2.028,44  

                                                          ========                                                   ========

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP